Uw zaak

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Strafzaak

Het openbaar ministerie doet steeds meer strafzaken zelf af zonder tussenkomst van een rechter. Het is dan dus de officier van justitie die voor bepaalde strafbare feiten de straf oplegt. Van belang is te beseffen dat het accepteren van een strafbeschikking op uw justitiële documentatie (strafblad) wordt beschouwd als een veroordeling voor een strafbaar feit en daarmee aan een verklaring omtrent gedrag (VOG) in de weg kan staan. U hoeft het voorstel van de officier van justitie niet te accepteren. Het is verstandig om zich te laten informeren door een deskundige over de mogelijkheden om verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Ons advies is vrijwel altijd om verzet in te stellen aangezien de uitkomst dan vaak beter is dan wat de officier van justitie voorstelt.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen wordt u uitgenodigd te verschijnen voor een zitting bij de enkelvoudige kamer (politierechter) of de meervoudige kamer. Dit hangt af van de ernst van het feit waarvan u verdacht wordt. Het is van groot belang dat u zich voorafgaand en tijdens een zitting laat bijstaan door een deskundig advocaat. Schakel dan ook zo snel mogelijk na ontvangst van de dagvaarding advocaat in, opdat deze tijdig voor u aan het werk kan.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

Indien u bent veroordeeld en u bent het oneens met die veroordeling of de hoogte van uw straf dan loont het vaak de moeite uw zaak opnieuw te laten beoordelen op de mogelijkheden voor een beter resultaat. Ook indien wij u in een zaak nog niet hebben bijgestaan kunt u ons om een second opinion vragen. Denkt u wel altijd aan de termijn voor het instellen van hoger beroep. Dit is normaal gesproken twee weken. Neem direct contact op met onze cassatiespecialist Pim Scholte op nummer 06-81428041 of per mail: scholte@jstwadvocaten.nl.

Een verzoek tot herziening van een strafzaak wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegewezen. Laat u adviseren of uw zaak aan de hiervoor geldende eisen voldoet.

Indien uw strafzaak is geseponeerd door het openbaar ministerie of u bent door de rechter (onherroepelijk) vrijgesproken, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de schade die u heeft geleden door voorarrest of anderszins (bijvoorbeeld de kosten van uw advocaat). Het is van belang dat u zich laat voorlichten over de mogelijkheden door een deskundige. Denkt u eraan dat een dergelijk schadevergoedingsverzoek moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de zaak is geëindigd.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

Indien de politie u wil horen, is het van groot belang uw positie te kennen: Wordt u gezien als getuige of als verdachte? In beide gevallen kan een advocaat bij een verhoor van grote en blijvende invloed zijn. Neem direct contact met ons op in het geval u een uitnodiging van de politie ontvangt. In veel gevallen kunnen wij een afspraak maken en een onverwachte aanhouding voorkomen.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

Indien u bent opgeroepen om te verschijnen als getuige bij de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris bent u verplicht aan een dergelijke oproeping gevolg te geven. Het is van belang om u te laten adviseren over de gang van zaken en de mogelijke risico’s van een dergelijk getuigenverhoor.

Ontneming

Een ontnemingsvordering betreft een verzoek van de officier van justitie aan de rechter om te bepalen dat u het financiële voordeel dat u zou hebben genoten door een of meer strafbare feiten aan de staat dient terug te betalen. Een ontnemingsprocedure is een strafrechtelijke procedure met een eigen karakter. Het is van groot belang dat u zich in een dergelijke procedure laat bijstaan door een deskundige, aangezien het voeren van een dergelijke procedure specialistische kennis vereist. Op kantoor is deze kennis in ruime mate aanwezig. Rob Jan Pardijs staat regelmatig met succes cliënten in ontnemingsprocedures bij. U bent welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.

U kunt ook direct contact opnemen met Rob Jan Pardijs op 06-15472908 op per mail op pardijs@jstwadvocaten.nl.

Indien de rechter heeft bepaald dat een ontnemingsvordering geheel of gedeeltelijk dient te worden toegewezen en u bent het met die beslissing oneens dan kunt u uw zaak opnieuw te laten beoordelen op de mogelijkheden voor een beter resultaat. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Denk aan de beroepstermijn van twee weken.

Lijfsdwang is vrijheidsbeneming met als doel betaling te verkrijgen. Lijfsdwang kan alleen door de rechter, op vordering van de officier van justitie worden opgelegd. Indien u een oproeping ontvangt voor de zitting waar de vordering tot lijfsdwang wordt behandeld is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige.

De mogelijkheden voor een verzoek tot matiging zijn beperkt. Het is van belang dat u zich tijdig laat adviseren door een deskundige zodat op tijd actie kan worden ondernomen tegen de inning van de volledige ontnemingsvordering of, erger, een vordering lijfsdwang.

Beslag

Indien de politie geld of enig goed van u in beslag heeft genomen kunt u hierover klagen bij de rechtbank. De rechter zal dan beslissen over de teruggave van uw eigendom. Wij hebben ruime ervaring met het voeren van beslagprocedures en kunnen u daarin passende bijstand verlenen. Ook hier geldt weer: wacht niet met actie, maar neem direct contact met ons op. Snelheid is geboden, aangezien het risico bestaat dat uw goederen intussen door justitie worden verkocht. Ook daartegen kunnen wij de nodige actie ondernemen.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

Tegen de inbeslagname van uw rijbewijs staat een aparte klaagschrift procedure open op grond van de Wegenverkeerswet. De rechter zal na indienen hiervan beslissen over de teruggave van uw rijbewijs.

Neem direct contact met ons op: 020-5703880.

TBS/BOPZ

Indien aan u de TBS-maatregel is opgelegd zal de noodzaak van het voortduren hiervan periodiek worden getoetst door de rechter die de maatregel heeft opgelegd. De belangen zijn groot, deskundige bijstand noodzakelijk. Bij ons zijn Niels van Wersch en Pim Scholte de ervaren advocaten op dit gebied. Beiden zijn aangesloten bij de onlangs opgerichte Vereniging van TBS-Advocaten.

Neem hier direct contact op met Pim Scholte op nummer 06-81428041 of per mail: scholte@jstwadvocaten.nl.

Of met Niels van Wersch op 06-24914004 of per mail op vanwersch@jstwadvocaten.nl.

In geval van dreigend gevaar voor zichzelf of zijn omgeving kan een rechter beslissen dat iemand gedwongen moet worden opgenomen voor een bepaalde periode. Deze rechterlijke machtiging kan worden verlengd indien de situatie daartoe aanleiding geeft.

Jeugd

De PIJ-maatregel wordt ook wel TBS voor jeugdigen genoemd. De PIJ-maatregel is in beginsel beperkt tot een periode van maximaal 7 jaar maar kan tegenwoordig na afloop daarvan worden omgezet in een TBS-maatregel. Het is van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. U kunt hiervoor direct contact opnemen met Mr. Van Wersch op 06-24914004 of per mail op vanwersch@jstwadvocaten.nl.

Minderjarigen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar kunnen worden gedagvaard voor de kinderrechter of, om de gang naar de kinderrechter te voorkomen, worden uitgenodigd voor een zitting bij de officier van justitie. Deze zal dan zelf een strafaanbod doen, meestal in de vorm van een werk- of leerstraf. Rechtsbijstand aan minderjarigen vergt specifieke vaardigheden. Niels van Wersch houdt zich al jaren bezig met het jeugd(straf)recht in de breedste zin van het woord.

Wanneer de ontwikkeling van een kind gevaar loopt kan de kinderrechter, doorgaans op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, bepalen dat een kind onder toezicht wordt gesteld. In sommige gevallen is het voor de ontwikkeling van een kind beter dat het niet langer in de thuissituatie verblijft en kan een kinderrechter beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Voor dergelijke procedures bij de kinderrechter is deskundige bijstand voor u en/of voor uw kind van groot belang.  Niels van Wersch houdt zich al jaren bezig met het jeugd(straf)recht in de breedste zin van het woord.

De kinderrechter zal na verloop van de termijn waarvoor de kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd beoordelen in hoeverre verlenging daarvan noodzakelijk is. Niels van Wersch houdt zich al jaren bezig met het jeugd(straf)recht in de breedste zin van het woord.

Als je een uitnodiging voor een taakstrafzitting hebt ontvangen van de officier van justitie, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Dan kunnen wij je adviseren over wat je het beste kunt doen. Ga in ieder geval niet zonder advies naar de zitting.

Penitentiair recht

Indien u bent gedetineerd of verblijft in een TBS-kliniek en u heeft hiervoor goede redenen, dan kunt u een verzoek tot overplaatsing indienen. Expert op het gebied van penitentiair recht bij ons kantoor is Niels van Wersch, tevens lid van de Commissie van Toezicht van Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind

Indien u bent gedetineerd of verblijft in een TBS-kliniek en het oneens bent met een beslissing van de directeur waardoor u rechtstreeks wordt getroffen kunt u hierover klagen bij de commissie van toezicht van de betreffende penitentiaire inrichting. Expert op het gebied van penitentiair recht bij ons kantoor is Niels van Wersch, tevens lid van de Commissie van Toezicht van Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind

Indien u het oneens bent met de beslissing van de commissie van toezicht kunt u daartegen beroep instellen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Expert op het gebied van penitentiair recht bij ons kantoor is Niels van Wersch, tevens lid van de Commissie van Toezicht van Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind

Overig

Voor veel functies wordt om een verklaring omtrent gevraagd, ook wel het bewijs van goed gedrag genoemd. Indien afgifte hiervan wordt geweigerd kan daartegen bezwaar worden gemaakt bij het ministerie van justitie en veiligheid.

Van belang om te weten is dat ieder contact met justitie een potentieel bezwaar vormt voor de afgifte van een VOG, ook als u een transactie heeft aanvaard of zelfs alleen nog maar verdachte bent. Alvorens in te stemmen met een door de officier van justitie voorgestelde afdoening is het van groot belang dat u zich hierover goed laat voorlichten.

JSTW Advocaten beschikt over ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures.

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld en er bestaan redenen waardoor u de aan u opgelegde straf niet kunt voldoen kunt u verzoeken om gratie. De voorwaarden die hieraan worden gesteld zijn streng.

Indien u bent veroordeeld voor een strafbaar feit waarop een maximumstraf van vier jaar of meer is gesteld, kunt u worden opgeroepen om DNA af te staan. Hiervan wordt een profiel opgemaakt dat wordt opgeslagen in de DNA-databank. Tegen de afname van DNA-materiaal is niets te doen. Tegen de opname en verwerking van DNA-materiaal  in de databank, kan wél bezwaar worden gemaakt bij de rechtbank. Laat u het ons zo snel mogelijk weten als u een oproep heeft ontvangen om DNA af te staan, dan kunnen wij snel en adequaat reageren.