JSTW Advocaten

Rechtsgebieden

Naast het algemeen strafrecht zijn wij gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Cassatie

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van (in de meeste gevallen) een gerechtshof kunt u cassatie instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad toetst of door een lagere rechter geen juridische fouten zijn gemaakt. Het indienen en toelichten van een beroep in cassatie vergt speciale expertise die op kantoor voorhanden is.
Pim Scholte is onze cassatiespecialist.

 

Jeugdstrafrecht

Ook minderjarigen kunnen rekenen op aandacht van politie en justitie. Steeds vaker wordt het strafrecht ingezet bij ernstige of minder ernstige wetsovertredingen door kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Na inwerkingtreding van het adolescentenstrafrecht kan het minderjarigenstrafrecht eveneens toegepast worden op jongeren van 18 tot 23 jaar. Wanneer uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit is het van cruciaal belang om in zo vroeg mogelijk stadium deskundige juridische ondersteuning te krijgen, waar mogelijk om te voorkomen dat de zaak via het strafrecht wordt afgedaan en uw kind een aantekening krijgt op zijn of haar justitiële documentatie (‘strafblad’). In dit kader onderhouden wij intensief contact met instanties uit het maatschappelijk veld zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). 

 

PIJ / GBM

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) is een maatregel die kan worden opgelegd na het plegen van een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, indien de algemene veiligheid van personen of goederen deze maatregel eist en indien deze in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. Daarnaast geldt sinds 1 april 2014 dat een PIJ alleen maar kan worden opgelegd aan de verdachte bij wie ten tijde van het begaan van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Dit is dezelfde eis als bij de TBS. De PIJ-maatregel kan nu ook worden omgezet in een TBS. Deze nieuwe PIJ regeling geldt alleen voor feiten die na 1 april 2014 zijn gepleegd. De duur van de PIJ is in beginsel 3 jaar, maar in bepaalde gevallen kan deze verlengd worden tot maximaal 5 of 7 jaar. Ook wanneer sprake is van (volledige) ontoerekeningsvatbaarheid kan een PIJ worden opgelegd. De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) kan opgelegd worden bij ernstige misdrijven of vanwege “de veelvuldigheid”  van eerdere veroordelingen en indien deze in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. Deze maatregel duurt minimaal 6 maanden en maximaal een jaar. De GBM kan eenmaal verlengd worden voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor de maatregel was opgelegd.


Civiel jeugdrecht

Ook wanneer u te maken krijgt met mogelijke jeugdbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen, al dan niet in een accomodatie voor gesloten jeugdhulp, en verlengingen daarvan, bent u bij ons aan het goede adres.
Marije Jeltes en Niels van Wersch zijn jeugdrechtspecialist.


Uit- en overleveringsrecht / WOTS

De internationalisering van de samenleving heeft ook tot gevolg dat landen steeds vaker een beroep op elkaar doen bij het vervolgen en berechten van verdachten of het opsporen van veroordeelden die zich niet in hun land herkomst bevinden. Wanneer u in een ander land wordt vervolgd of bent veroordeeld, kan aan Nederland om uw uit- of overlevering worden verzocht. Overlevering ziet op uitleveringsverzoeken binnen de Europese Unie. De belangrijkste verschillen met klassieke uitleveringszaken zijn de snelheid van de procedure en het feit dat het openbaar ministerie met instemming van de rechter tot overlevering kan beslissen zonder dat daarvoor nog toestemming van de minister van justitie (en staatsveiligheid) voor nodig is. Wij zorgen ervoor dat uw rechten in een dergelijke procedure optimaal worden gewaarborgd.

Indien u als Nederlander of geïntegreerde vreemdeling in een ander land onherroepelijk bent veroordeeld, kunt u verzoeken om het restant van uw straf in Nederland te mogen ondergaan. Het gaat in een dergelijk geval om procedures op grond van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), dan wel de Wet Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WETS). Soms is aan die veroordeling een uit- of overlevering voorafgegaan. Of u het restant van een straf in Nederland of in het buitenland zult mogen ondergaan is van diverse factoren afhankelijk.

Niels van Wersch houdt zich bezig met dit specialistische rechtsgebied.


TBS

Terbeschikkingstelling (TBS) is een maatregel die kan worden opgelegd aan verdachten die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn. Dit betekent dat het delict die verdachten niet of niet volledig kan worden aangerekend omdat sprake is van een geestelijke stoornis of ziekte. De duur van de TBS  is in beginsel 2 jaar, maar de rechter kan de maatregel steeds opnieuw met 1 of 2 jaar verlengen, na een daaraan voorafgaande vordering door de officier van justitie. Dit hangt van de vraag of  kans op herhaling van het plegen van een misdrijf voldoende gedaald is. De verlenging van de TBS-maatregel geschiedt aan de hand van een procedure voor de rechtbank die de maatregel heeft opgelegd en de TBS-gestelde kan tegen de verlenging in beroep gaan. Bovendien wordt iedere 6 jaar door onafhankelijke deskundigen onderzocht of verlenging van tbs nog gewenst is.
Pim Scholte en Niels van Wersch hebben veel ervaring met TBS en staan u graag bij.

Ontnemingszaken
Regelmatig worden verdachten en veroordeelden geconfronteerd met een ontnemingsvordering. Het Openbaar Ministerie start een dergelijke zaak teneinde de opbrengsten door criminele activiteiten terug te halen. De ontnemingsprocedure wijkt af van een "gewone" strafzaak en vergt daarom specifieke deskundigheid. Pelle Tuinenburg en Pim Scholte hebben deze deskundigheid.